PRIVACY POLICY
inovasense collects information about you when you create your order on shop.inovasense.com or by email. This information enables us to carry out operations related to order processing, customer management and warranty application. The data will not be stored longer than 11 years in inovasense database.

If you agree to receiving information and promotional offers from inovasense, your data may be occasionally used for this matter by inovasense. You can also unsubscribe from our newsletter at any time by following the instructions in the unsubscribe link at the bottom of each mailing received or in the customer area on the shop.inovasense.com

In accordance with the provisions of the GDPR, you have the right to access, correct, erase or restrict any of your data collected and stored by us.  These rights can be exercised by contacting inovasense directly via Contact form at shop.inovasense.com

Detailed GDPR in Slovak Laguage

I. Základné ustanovenia


Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je firma inovasense, s.r.o., IČO:50288172, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110833/B (Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110833/B), so sídlom Na barine 18, 841 03, Bratislava (ďalej len: "správca").
Kontaktné údaje správcu sú

adresa: inovasense, s.r.o., Na barine 18, 84103 Bratislava, Slovenská republika
email: gdpr @ inovasense.com
telefón: +421 906 601 200

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
Podmienky ochrany osobných údajov sú dopĺňajú Obchodné podmienky spoločnosti, ktorých znenie je k dispozícii na webstránke: https://shop.inovasense.com/obchodne_podmineky

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov


Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov


Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracúvania osobných údajov je:
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť
- zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol /a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov


Správca uchováva osobné údaje:
- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 11 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)


Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby,
za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:
- meno a priezvisko, titul,
- poštová adresa,
- fakturačná adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovom spojení,
- údaje o predmete plnenia Správcu.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia


Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený /á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený /á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle informáciu o novej verzi týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11. 10. 2018.